Zásady spracúvania osobných údajov

Zásady spracúvania osobných údajov

 

Kto spracúva Vaše osobné údaje ?

 

Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť PFS, a.s., so sídlom Štverníky 662, 906 13 Brezová pod Bradlom, IČO: 34113142, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.: 10462/R (ďalej len ako ,,prevádzkovateľ“). Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste v postavení dotknutej osoby, t. j. osoby o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Vaše osobné údaje budú spracúvané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.      

 

Akými právami disponujete v postavení dotknutej osoby ?

 

 • Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícií, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame (vzor žiadosti TU).
 • Právo na opravu – ak si myslíte že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili (vzor žiadosti TU).
 • Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov (vzor žiadosti TU).
 • Odvolať súhlas – v prípadoch , kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali (vzor žiadosti TU).
 • Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje (vzor žiadosti TU).
 • Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu (vzor žiadosti TU).
 • Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch (vzor žiadosti TU).
 • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 • Právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

Prevádzkovateľ nebude používať Vaše osobné údaje na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

V prípade, ak je poskytnutie osobných údajov  zákonnou / zmluvnou požiadavkou, ste ako dotknutá osoba povinná poskytnúť tieto osobné údaje. Neposkytnutie osobných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

V prípade podania námietky týkajúcej sa spracúvania Vašich osobných údajov, máte právo podať podnet alebo žiadosť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa: Štverníky 662, 906 13 Brezová pod Bradlom alebo na e-mail: ...................

Na uplatnenie niektorých Vašich práv môžete využiť naše vzorové formuláre.

Pred začiatkom spracúvania Vašich osobných údajov, ktoré je založené na našich oprávnených záujmoch sme vykonali tzv. porovnávacie testy, v ktorých sme posúdili legitímnosť, nevyhnutnosť, vhodnosť, proporcionalitu, ako aj aplikáciu primeraných záruk pre ochranu Vašich práv a slobôd.     

 

  Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov

 1. KONTAKTNÝ FORMULÁR – WEB. 3
 2. OBCHODNÁ ČINNOSŤ. 4
 3. REKLAMÁCIE.. 7
 4. DODÁVATEĽSKÉ VZŤAHY. 8
 5. UCHÁDZAČI O PRÁCU.. 9
 6. ÚČTOVNÉ A DAŇOVÉ POVINNOSTI. 12
 7. UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB – OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV.. 13
 8. PROTISPOLOČENSKÁ ČINNOSŤ. 14
 9. UPLATŇOVANIE PRÁVNYCH NÁROKOV. 15
 10. SPRÁVA SIETE.. 16
 11. SÚKROMNÁ BEZPEČNOSTNÁ SLUŽBA.. 17
 12. MARKETING - STAROSTLIVOSŤ O KLIENTOV. 18
 13. MONITOROVANIE PRIESTOROV KAMEROVÝM SYSTÉMOM.. 19

 

 

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov

 

A.    KONTAKTNÝ FORMULÁR – WEB

 


1. Účel spracúvania 


zabezpečovanie komunikácie prostredníctvom kontaktného formulára na webe, vybavovanie žiadostí


Právny základ


oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečovanie efektívnej komunikácie prostredníctvom webu


Kategória dotknutých osôb


záujemcovia o informácie


Kategória osobných údajov


meno, priezvisko, e-mailová adresa, tel. číslo, predmet správy

 


Kategórie príjemcov


poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona

 


Lehota na výmaz osobných údajov


10 dní od skočenia mesiaca, v ktorom bol dopyt doručený   

 

 

 

 

 

 

 

B.    OBCHODNÁ ČINNOSŤ

 


1. Účel spracúvania 


vyhotovovanie cenových ponúk


Právny základ


predzmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR


Kategória dotknutých osôb


potenciálni klienti, osoba oprávnená konať v mene potenciálneho klienta, kontaktná osoba potenciálneho klienta  


Kategória osobných údajov


meno, priezvisko, titul, funkcia, e-mail, tel. číslo, korešpondenčná adresa, identifikačné údaje spoločnosti, na základe ktorých je možné identifikovať dotknutú osobu, predmet cenovej ponuky


Kategórie príjemcov


poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom,  subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona


Lehota na výmaz osobných údajov


90 dní od doručenia cenovej ponuky potenciálnemu klientovi, osobe oprávnenej konať v mene potenciálneho klienta, kontaktnej osobe potenciálneho klienta  

 

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

 


neuskutočňuje sa

 


2. Účel spracúvania 


uzatváranie a správa zmluvných vzťahov/objednávok, poskytovanie obchodnej činnosti  


Právny základ


zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR


Kategória dotknutých osôb


klienti, osoba oprávnená konať v mene klienta


Kategória osobných údajov


meno, priezvisko, titul, funkcia, e-mail, tel. číslo, korešpondenčná adresa, identifikačné údaje spoločnosti, na základe ktorých je možné identifikovať dotknutú osobu, predmet zmluvy/objednávky


Kategórie príjemcov


poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom,  subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona

 


Lehota na výmaz osobných údajov


10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu

 

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

 


neuskutočňuje sa

 


3. Účel spracúvania 


evidencia klientov a kontaktných osôb


Právny základ


oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je efektívne zabezpečovanie komunikácie so zmluvným partnerom. 


Kategória dotknutých osôb


klienti, osoba oprávnená konať v mene klienta, kontaktná osoba klienta


Kategória osobných údajov


meno, priezvisko, titul, funkcia, e-mail, tel. číslo, identifikačné údaje spoločnosti, na základe ktorých je možné identifikovať dotknutú osobu


Kategórie príjemcov


poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona

 


Lehota na výmaz osobných údajov


po ukončení zmluvného vzťahu

 

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám


neuskutočňuje sa

 

C.    REKLAMÁCIE

 


1. Účel spracúvania 


zabezpečovanie reklamačného konania 


Právny základ


zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR


Kategória dotknutých osôb


klienti, osoba oprávnená konať v mene klienta, kontaktná osoba klienta  


Kategória osobných údajov


meno, priezvisko, titul, funkcia, e-mail, tel. číslo, korešpondenčná adresa, identifikačné údaje spoločnosti, na základe ktorých je možné identifikovať dotknutú osobu, predmet reklamácie, údaje uvedené v objednávke/zmluve


Kategórie príjemcov


poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona


Lehota na výmaz osobných údajov


2 roky vybavenia agendy súvisiacej s reklamáciou   

 

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

 


neuskutočňuje sa

D.    DODÁVATEĽSKÉ VZŤAHY

 


1. Účel spracúvania 


uzatváranie a správa zmluvných vzťahov


Právny základ


zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR


Kategória dotknutých osôb


dodávatelia, osoba oprávnená konať v mene dodávateľa


Kategória osobných údajov


meno, priezvisko, titul, funkcia, e-mail, tel. číslo, korešpondenčná adresa, identifikačné údaje spoločnosti, na základe ktorých je možné identifikovať dotknutú osobu


Kategórie príjemcov


poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona

 


Lehota na výmaz osobných údajov


10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu

 

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

 


neuskutočňuje sa

 


2. Účel spracúvania 


evidencia dodávateľov a kontaktných osôb


Právny základ


oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je efektívne zabezpečovanie komunikácie so zmluvným partnerom. 


Kategória dotknutých osôb


klienti, osoba oprávnená konať v mene klienta, kontaktná osoba klienta


Kategória osobných údajov


meno, priezvisko, titul, funkcia, e-mail, tel. číslo, identifikačné údaje spoločnosti, na základe ktorých je možné identifikovať dotknutú osobu


Kategórie príjemcov


poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona

 


Lehota na výmaz osobných údajov


po ukončení zmluvného vzťahu

 

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám


neuskutočňuje sa

 

E.    UCHÁDZAČI O PRÁCU

 


1. Účel spracúvania 


vykonávanie výberových konaní s uchádzačmi o prácu


Právny základ


predzmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR


Kategória dotknutých osôb


uchádzači o zamestnanie


Kategória osobných údajov


meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa pobytu, e-mail, tel. číslo, údaje uvedené v žiadosti, životopise alebo motivačnom liste, doklade o vzdelaní


Kategórie príjemcov


poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona


Lehota na výmaz osobných údajov


• v prípade rozhodnutia o prijatí uchádzača o zamestnanie/prácu do zamestnania/práce uchovávať osobné údaje po dobu 1 roka odo dňa uskutočnenia poslednej spracovateľskej operácie v rámci náborového procesu,

• v prípade rozhodnutia o neprijatí uchádzača o zamestnanie/prácu do zamestnania/práce likvidovať osobné údaje do 1 mesiaca po vykonaní poslednej spracovateľskej operácie v rámci náborového procesu.

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám


neuskutočňuje sa

 


2. Účel spracúvania 


vykonávanie evidencie uchádzačov o zamestnanie


Právny základ


súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR


Kategória dotknutých osôb

 
uchádzači o zamestnanie


Kategória osobných údajov


meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, e-mail, tel. číslo, údaje uvedené v žiadosti, životopise alebo motivačnom liste, doklade o vzdelaní


Kategórie príjemcov


poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona


Lehota na výmaz osobných údajov


6 mesiacov od poskytnutia súhlasu so spracovaním osobných údajov

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám


neuskutočňuje sa

 

F.     ÚČTOVNÉ A DAŇOVÉ POVINNOSTI

 


1. Účel spracúvania 


plnenie zákonných povinností v oblasti daní a účtovníctva na úseku obchodných vzťahov


Právny základ


zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov


Kategória dotknutých osôb


klienti/dodávatelia, osoby oprávnené konať v mene klientov/dodávateľov


Kategória osobných údajov


meno, priezvisko, číslo bankového účtu (prípadne e-mail), údaje súvisiace s platbou, ID spoločnosti na základe ktorého môže dôjsť k identifikácií dotknutej osoby, ak je klientom/dodávateľom právnická osoba


Kategórie príjemcov


poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, sprostredkovateľ zabezpečujúci plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa


Lehota na výmaz osobných údajov


10 rokov od splnenia zákonnej povinnosti

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

 

neuskutočňuje sa

 

 

G.    UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB – OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 


1. Účel spracúvania 


evidencia uplatnených práv dotknutých osôb a porušení ochrany podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, evidencia uplatnených práv dotknutých osôb podľa Kapitoly III a oznámení podľa čl. 33 a 34 Nariadenia 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov


Právny základ


oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je evidencia uplatnených práv a oznámení porušenia ochrany osobných údajov


Kategória dotknutých osôb


dotknuté osoby, ktorých sa podanie na uplatnenie práva týka; dotknuté osoby, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka


Kategória osobných údajov


údaje vzťahujúce sa pre uplatnenie práva, údaje, ktoré uvedie oznamovateľ pri oznámení porušenia ochrany


Kategórie príjemcov


poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona


Lehota na výmaz osobných údajov


do 6 mesiacov od uplynutia 5 rokov od uplatnenia práva resp. vzniku porušenia ochrany údajov

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

 


neuskutočňuje sa

 

H.   PROTISPOLOČENSKÁ ČINNOSŤ

 


1. Účel spracúvania 


nahlasovanie protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov – evidencia podnetov


Právny základ


zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Kategória dotknutých osôb


oznamovatelia protispoločenskej činnosti, osoby uvedené v podnete


Kategória osobných údajov


a) dátum doručenia oznámenia,

b) meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa, ak nejde o anonymného oznamovateľa,

c) predmet oznámenia,

d) výsledok preverenia oznámenia,

e) dátum skončenia preverenia oznámenia


Kategórie príjemcov


poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona

 


Lehota na výmaz osobných údajov


3 roky od doručenia oznámenia

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

 


neuskutočňuje sa  

 

I.      UPLATŇOVANIE PRÁVNYCH NÁROKOV   

 


1. Účel spracúvania 


uplatňovanie právnych nárokov vyplývajúcich zo záväzkových vzťahov


Právny základ


oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je uplatňovanie právnych nárokov.


Kategória dotknutých osôb


klienti/dodávatelia, bývalí klienti/dodávatelia, osoby oprávnené konať v mene klientov/dodávateľov


Kategória osobných údajov


meno, priezvisko, titul, funkcia, e-mail, tel. číslo, korešpondenčná adresa, identifikačné údaje spoločnosti, na základe ktorých je možné identifikovať dotknutú osobu


Kategórie príjemcov


poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona

 


Lehota na výmaz osobných údajov


pri práve na náhradu škody plynie premlčacia doba odo dňa, keď sa poškodený dozvedel alebo mohol dozvedieť o škode a o tom, kto je povinný na jej náhradu (štvorročná subjektívna lehota), končí sa však najneskôr uplynutím 10 rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám


neuskutočňuje sa

 

J.     SPRÁVA SIETE

 

 

1. Účel spracúvania


zabezpečenie správy siete (sieťová bezpečnosť, informačná bezpečnosť)

 


Právny základ


oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečenie informačnej a sieťovej bezpečnosti


Kategória osobných údajov


osobné údaje nachádzajúce sa vo vymedzených pracovných staniciach, osobné údaje v elektronickej podobe, ktorých spracúvanie je nevyhnutné pre náležité zabezpečenie informačnej a sieťovej bezpečnosti


Lehota na výmaz osobných údajov


v závislosti od spracovateľskej operácie, kritérium na jej určenie – osobné údaje sa spracúvajú na pravidelnej bázeKategórie príjemcov


subjekty ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom


Kategória dotknutých osôb

 


osoby, ktoré sú súčasťou zmluvnej dokumentácie, oznamovatelia protispoločenskej činnosti, oznamovatelia porušení ochrany údajov, dotknuté osobe uplatňujúce práva, klienti, kontaktné osoby klientov, dodávatelia, kontaktné osoby dodávateľov, osoby oprávnené konať v mne uvedené subjekty v prípade právnických osôb

 


Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

 

 

neuskutočňuje sa

 

K.    SÚKROMNÁ BEZPEČNOSTNÁ SLUŽBA

 

 

1. Účel spracúvania


zabezpečovanie bezpečnosti  a ochrany majetku v objekte prevádzkovateľa prostredníctvom súkromnej bezpečnostnej služby   

 


Právny základ


oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečenie bezpečnosti a ochrany majetku spoločnosti


Kategória osobných údajov


identifikačné údaje návštev, EVČ vozidla


Lehota na výmaz osobných údajov


90 dní od vykonania záznamu  Kategórie príjemcov


subjekty ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekt zabezpečujúci SBS v objekte prevádzkovateľa  


Kategória dotknutých osôb

 


klienti, zamestnanci, žiaci v SDV*, klienti, návštevy,  iné osoby nachádzajúce sa v priestoroch prevádzkovateľa alebo v bezprostrednom okolí

 


Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

 

 

neuskutočňuje sa

 

L.    MARKETING - STAROSTLIVOSŤ O KLIENTOV

 

 

1. Účel spracúvania


zabezpečovanie marketingovej činnosti spoločnosti spočívajúcej v získavaní spätnej väzby od klientov, evidencií a vybavovaní podnetov pre zlepšenie činnosti procesov v spoločnosti    

 


Právny základ


oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je získavanie nových zákazníkov a starostlivosť o existujúcich zákazníkov


Kategória osobných údajov


meno, priezvisko, titul, e-mailová adresa, telefónne číslo, kontaktná adresa, identifikačné údaje spoločnosti (PO)

 


Lehota na výmaz osobných údajov


po dobu trvania zmluvného, resp. predzmluvného vzťahu  Kategórie príjemcov


subjekty ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom


Kategória dotknutých osôb

 


zákazníci, potenciálni zákazníci, osoby oprávnené konať v ich mene, 

 


Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

 

 

neuskutočňuje sa

 

 

M.  MONITOROVANIE PRIESTOROV KAMEROVÝM SYSTÉMOM

 

Priestory prevádzkovateľa - spoločnosti  PFS, a.s., na adrese Štverníky 662, 906 13 Brezová pod Bradlom sú monitorované kamerovým systémom so záznamom. Prevádzkovateľ využíva kamerový systém za účelom ochrany zdravia, majetku a zabezpečenia bezpečnosti. Za týmto účelom spracúva prevádzkovateľ prostredníctvom predmetného kamerového systému videozáznam osôb vyskytujúcich sa v monitorovacom priestore a to po dobu ....... dní od jeho vyhotovenia. Prevádzkovateľ monitoruje prostredníkom kamerového systému nasledovné priestory:

 1. Vonkajšie vstupy do objektu spoločnosti PFS, a.s.
 2. Cesty v bezprostrednom okolí dielní nachádzajúcimi sa v objekte spoločnosti PFS, a.s.
 3. Vstupná rampa do objektu spoločnosti PFS, a.s.
 4. Výrobné priestory spoločnosti PFS, a.s...................

 

Prevádzkovateľ využíva v aktuálnom období 44 snímacích zariadení.  


Vymedzenie základných pojmov 
 

 • Osobný údaj – osobným údajom je v prípade monitorovania priestorov kamerovým systémom automaticky uchovávaný videozáznam fyzickej osoby nachádzajúcej sa v monitorovacom priestore, záznam ktorý je možné využívať ako všeobecne použiteľný identifikátor dotknutej osoby.
 • Dotknutá osoba – osoba nachádzajúca sa v priestore, ktorý podlieha monitorovaniu kamerovým systémom.
 • Kamerový systém – technické zariadenie – zabezpečovací systém s kamerami umiestnený v objekte prevádzkovateľa.
 • Monitorovací priestor - priestor, ktorý sa nachádza v zornom poli optiky snímacieho zariadenia automaticky, alebo mechanicky ovládaných kamier, ktoré sú súčasťou kamerového systému.
 • Priestor prístupný verejnosti – priestor, do ktorého možno voľne vstupovať a v ktorom sa možno voľne zdržiavať bez časového obmedzenia alebo vo vymedzenom čase, pričom iné obmedzenia, ak existujú a sú osobou splnené, nemajú vplyv na vstup a voľný pohyb osoby v tomto priestore.
 • Priestor neprístupný verejnosti – priestor, do ktorého nemožno voľne vstupovať a v ktorom sa nemožno voľne zdržiavať.

 


Účel spracúvania 


monitorovanie priestorov kamerovým systémom za účelom zabezpečenia bezpečnosti, ochrany majetku a zdravia


Právny základ


oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečenie bezpečnosti v priestoroch prevádzkovateľa, ochrana majetku prevádzkovateľa a dotknutých osôb, ochrana zdravia dotknutých osôb. 


Kategória dotknutých osôb


videozáznam  


Kategória osobných údajov


osoby vyskytujúce sa v monitorovacích priestoroch


Kategórie príjemcov


poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, subjekt zabezpečujúci SBS v objekte prevádzkovateľa

 


Lehota na výmaz osobných údajov


......... dní od vyhotovenia záznamu  

 

 

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť použité webovými stránkami, aby zefektívnili užívateľovu skúsenosť. Informácie o spracúvaní cookies súborov sú uvedené v sekcii „používanie cookies súborov“. Bližšie informácie sú uvedené v cookies policy.